Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

Ředitelka Mateřské školy, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1.Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 let, až do začátku povinné školní docházky.

2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

3. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod 2.bodem , vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce - Kritérium přijetí. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke datu vydání rozhodnutí.

4. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

V Dyjákovicích dne 6. 1. 2020